Algemene Voorwaarden

Versie 1. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2016.

Partijen

De Fitness Service Agreement en Release of Liability (hierna genoemd de "Overeenkomst") wordt gesloten tussen de Klant en Gym Project BVBA (hierna genoemd "Gym Project"). Middels huidige Overeenkomst bevestigt de Klant Fitness diensten aan te kopen van Gym Project onder de voorwaarden zoals bepaald in deze Overeenkomst.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Gym Project worden overgedragen.

Indien de Klant geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Duur van de overeenkomst

  1. De overeenkomst wordt gesloten voor een minimumduur van 3 / 6 / 12 maanden, zoals door de klant bij inschrijving aangegeven, en kan aldus niet éénzijdig voor het verstrijken van de desbetreffende termijn worden opgezegd door de klant, behoudens hetgeen uitdrukkelijk onder punt 3 is bepaald.
  2. De overeenkomst kan in geval van tijdelijke ziekte en/of blessure d.m.v. een geldig medisch attest tijdelijk worden onderbroken, voor de duur zoals vermeld op het overhandigde attest, met een maximumtermijn van 3 maanden.
  3. De overeenkomst kan uitsluitend definitief worden stopgezet op basis van medische gronden, waarbij een doktersattest vereist is en waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat de klant nooit meer mag sporten, of bij het verhuizen buiten een straal van 40 kilometer van de vestiging van Gym Project, waarbij een kopie van de inschrijving in de nieuwe woonplaats vereist is.
Enkel doktersattesten of bewijzen van verhuis die binnen 8 dagen na het uitschrijven of na de verhuis schriftelijk (uitsluitend per e-mail of per aangetekend schrijven) worden overgemaakt, worden aanvaard.

Bij voortijdige beëindiging op grond van een medisch attest of een inschrijving op een nieuwe woonplaats, is een opzegperiode van één kalendermaand vereist. Deze opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het vereiste bewijs.

Wanprestatie

De Klant zal worden geacht een wanprestatie te hebben geleverd in het kader van huidige Overeenkomst bij het falen om de bepalingen van huidige overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichting om te verschuldigde vergoedingen te betalen op de respectievelijke vervaldagen, na te leven. Indien de klant niet of slechts gedeeltelijk zijn of haar maandelijks lidgeld voldoet op de Facturatiedatum, zal de toegang tot de activiteiten opgeschort worden en zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar zijn, verhoogd met een conventionele nalatigheidsintrest van 10 %. Bovendien wordt het totaal verschuldigd lidgeld verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het totaal verschuldigd lidgeld, met een minimum van 50 EUR, te vermeerderen met de eventuele gerechts- en invorderingskosten. De Klant verklaart zich akkoord met het feit gebonden te zijn door de Regels en Reglementen van Gym Project, die in bijlage worden gevoegd, en erkent dat een schending van deze Regels en Reglementen een wanprestatie in het kader van huidige Overeenkomst zal uitmaken. Bij wanprestatie zal Gym Project alle beschikbare rechten en rechtsmiddelen kunnen aanwenden, met inbegrip van beëindiging van huidige overeenkomst en het instellen van een gerechtelijke vordering voor de geleden schade. Hierbij doet Gym Project geen afstand van haar recht om volledige en tijdige betaling te vorderen als verschuldigd onder huidige Overeenkomst.

Domiciliëring

De Klant beschikt over volgende betalingsmodaliteiten: Door ondertekening van huidige Overeenkomst erkent de Klant alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst te hebben gelezen en begrepen en erkent de Klant de mogelijkheid te hebben gekregen om deze Overeenkomst te laten nalezen door een advocaat. De Klant erkent verder dat hij of zij een volledige kopie van deze Overeenkomst heeft ontvangen met inbegrip van de overeenkomst tot beperking van de aansprakelijkheid en volledige vrijwaring van Gym Project en het intern reglement van Gym Project en alle bijkomende bepalingen en voorzieningen aangebracht op de voor- en achterzijde van huidige Overeenkomst. Huidige Overeenkomst maakt de gehele overeenkomst tussen Partijen uit en vervangt elke bestaande en voorgaande overeenkomst of briefwisseling tussen Partijen. Gym Project heeft geen enkele andere garantie of verklaring gegeven dan deze dewelke zijn opgenomen in huidige Overeenkomst.

Welkom bij Gym Project

Wij bieden de Klant een professionele omgeving en bieden personeel dat is toegewijd om de Klant te helpen om zijn of haar fitness doelstellingen te bereiken. Het is onze missie om de Klant altijd op een dergelijke wijze uit te dagen dat hij of zij niet verveeld raakt en om een gemeenschap te creëren die inspireert en motiveert.

Mededelingen

Alle mededelingen aan Gym Project BVBA zullen worden toegestuurd (via gewone post of per aangetekend schrijven met ontvangstmelding) op het adres 9100 Sint-Niklaas, August de Boeckstraat 9F.

Fitness Service

De Fitnessdiensten onder huidige Overeenkomst worden aangeboden als een Gym Project programma, en betreffen de diensten geleverd door elke individuele coach. Indien de toegewezen coach niet beschikbaar is om alle sessies te ondersteunen, zal een andere coach worden toegewezen. Indien de initieel toegewezen coach niet beschikbaar is, kan dit onder geen enkel beding aanleiding geven tot terugbetaling van de betaalde vergoedingen. Gym Project verbindt er zich toe om naar haar beste vermogen alles in het werk te stellen om, naargelang de voorkeur van de Klant, een bepaalde coach toe te wijzen rekening houdend met leeftijd, trainingsmoment,... Gym Project kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze verzoeken niet kunnen worden ingewilligd. Gym Project houdt zich tevens het recht voor om Fitness coaching pakketten en lidmaatschappen te verkopen aan andere prijzen of voorwaarden dan in huidige Overeenkomst bepaald.

Annulatie van afspraken

Elke annulatie van een afspraak met een Gym Project coach moet minstens gebeuren binnen 4 uren voor het geplande tijdstip van de afspraak. Wanneer een afspraak niet binnen een termijn van 4 uur, voorafgaand aan de afspraak, wordt geannuleerd, zal de afspraak worden beschouwd als een "no show" en zal de Klant worden gefactureerd voor deze bepaalde sessie. In het onwaarschijnlijk geval dat een coach niet komt opdagen voor een afspraak en er geen andere coach beschikbaar is, zal Gym Project aan de Klant een gratis sessie aanbieden.

Faciliteiten, diensten en uren

De diensten en faciliteiten van Gym Project kunnen worden verbeterd, geupdated, aangepast of op een andere wijze worden veranderd naar het eigen goeddunken van Gym Project. Gym Project streeft ernaar om de best mogelijke service te bieden en elk redelijk verzoek in te willigen, maar houdt zich het recht voor om, naar haar eigen goeddunken, de bestaande diensten, coaching schema's, programma's, openingsuren, faciliteiten, regels en reglementen te wijzigen.

Definitie

De term "Familie" betekent twee volwassen gehuwde of wettelijk samenwonende personen en hun kinderen die in hetzelfde huishouden verblijven.

Terugbetaling

Er zal geen enkele terugbetaling voor coaching sessies of aangekochte pakketten geschieden, dan onder de specifieke voorwaarden, bepaald in huidige Overeenkomst.

Tijdelijke schorsing van lidmaatschap

De Klant kan een tijdelijke schorsing van lidmaatschap bij Gym Project verzoeken wanneer de Klant in de onmogelijkheid verkeert om gebruik te maken van de diensten voor een minimum periode van 30 dagen en een maximum van 90 dagen, tengevolge van verblijf in het buitenland, reis- of medische redenen. Hiervoor zal een eenmalige administratieve kost worden aangerekend t.b.v. 20,00 EUR voor de schorsing en een onderhoudsbijdrage t.b.v. 20,00 EUR per periode van 30 dagen schorsing. Er zal geen administratieve kost t.b.v. 20,00 EUR worden aangerekend wanneer het lidmaatschap wordt geschorst omwille van medische redenen wanneer Gym Project een doktersattest wordt aangeleverd of in het geval de Klant wordt uitgestuurd op buitenlandse missie door het Algemeen Belgisch Leger en hiervan een officieel attest wordt bijgebracht.

Opzeggingrecht

In het geval van verhuis naar een plaats gelegen op meer dan 40km van Gym Project, kan huidige Overeenkomst worden beëindigd middels het bijbrengen van een bewijs van domiciliewijziging. Bedragen die werden betaald, maar niet verbruikt, zullen worden terugbetaald. Ingeval van overlijden of definitieve onmogelijkheid om over de diensten van Gym Project te beschikken, zal de Klant worden bevrijd van zijn verplichting om voor de diensten te betalen, andere dan deze die reeds werden geleverd. Elk voorafbetaald bedrag zal worden terugbetaald.

Er wordt geen medisch advies geleverd

Middels huidige Overeenkomst bevestigt de Klant dat Gym Project geen enkele diagnose stelt voor medische problemen, en geen medisch advies noch medische diensten verleent. Gym Project heeft de Klant geadviseerd om de wenselijkheid en de geschiktheid voor het volgen van het trainingsprogramma te bespreken met zijn of haar dokter. Gym Project kan de Klant verzoeken om een vragenlijst met betrekking tot de gezondheid in te vullen, echter dit document is niets meer dan een richtlijn voor Gym Project om de Klant te helpen bij het behalen van zijn fitheiddoelstellingen. Het feit dat Gym Project ermee instemt om de diensten die aan de Klant worden geleverd, gebaseerd zijn op de vragenlijst en de verklaringen van de Klant is geen medisch oordeel dat de Klant medisch, fysiek en mentaal geschikt is om van de diensten van Gym Project gebruik te maken. De diensten van Gym Project vervangen geen dieetrichtlijnen of medische aanbevelingen van de arts van de Klant.

Gebruik van afbeeldingen en getuigschriften

De Klant verleent hierbij het recht aan Gym Project om gebruik te maken van zijn beeltenis (stilstaand of bewegend), verklaring en commentaren, geheel of gedeeltelijk, in eender welke media, om Gym Project en haar diensten en producten te promoten.

Afdwingbaarheid

Partijen verklaren zich hierbij akkoord dat wanneer enige bepaling en een deel ervan van huidige Overeenkomst nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dergelijke bepaling of een deel ervan zal worden geacht te worden gescheiden van huidige Overeenkomst, hetgeen volledig van kracht zal blijven. Anderzijds gaat de Klant ermee akkoord dat alle bepalingen en voorwaarden kunnen worden afgedwongen en u doet uitdrukkelijk afstand van elke bepaling of recht of elk type dewelke de afdwingbaarheid van enige bepaling of een deel ervan zou aantasten.

Toepasselijk recht

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Erkenning en interpretatie van risico's

Hierbij erkent de Klant dat de diensten die worden aangekocht onder huidige Overeenkomst deelname aan intensieve fysieke activiteiten inhoudt met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, stretchen, lopen, springen, duwen, trekken, klimmen en dragen relatief zware objecten. De Klant erkent hierbij dat deze fysieke activiteiten een bepaald risico inhouden op fysieke blessures of andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een hartaanval, een cerebrovasculair accident, dood, spierverrekkingen, of –scheuren, gebroken beenderen, scheenbeenbreuken, hitteaanval, voet/knie/heup/rug blessures, enige andere ziekte, stijfheid, of blessure hoe ook veroorzaakt, zich voordoend tijden of na zijn of haar deelname aan fysieke activiteiten bij Gym Project. De Klant erkent verder dat dergelijke risico's eveneens inhouden, maar niet beperkt zijn tot, kwetsuren veroorzaakt door nalatigheid van enige instructeur of een andere persoon, defect of verkeerd gebruik van materiaal, of zijn of haar eigen overinspanning, uitglijden en vallen of enig ander onbekend medisch probleem. De Klant erkent uitdrukkelijk en neemt aan dat het risico op kwetsuren ten gevolge van Rhabdomyolysis en of enige andere aan vermoeidheid gerelateerde kwetsuur en ziekte, en aanvaard hierbij dat het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is om zijn of haar limieten te erkennen en elke fysieke activiteit te stoppen wanneer hij of zij meent dat dit noodzakelijk is en aangeraden dit te doen. De Klant aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden ingevolge uw deelname aan fysieke activiteiten bij Gym Project. De Klant erkent dat zijn of haar deelname fysiek en mentaal een uitdaging zal vormen, en gaat ermee akkoord op eigen verantwoordelijk medisch of enig ander professioneel advies, met betrekking tot enige vrezen of vragen met betrekking tot zijn of haar mogelijkheid om deel te nemen aan enige fysieke activiteit bij Gym Project. Door de ondertekening van huidige overeenkomst, erkent de Klant in staat te zijn om deel te nemen aan fysieke activiteiten bij Gym Project en draagt hij of zij zelf alle risico's en verantwoordelijkheden met betrekking tot het overschrijden van uw fysieke mogelijkheden.

Beperking van aansprakelijkheid

De Klant en zijn of haar erfgenamen doen hierbij uitdrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid, vordering of procedure of enige andere vordering ten aanzien van Gym Project, haar werknemers, of enige gerelateerde entiteit, met inbegrip van onafhankelijke contractspartijen, voor enige kwetsuur of overlijden of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, speciale of indirecte schade, voorvloeiend dan wel uit onrechtmatige daad, contract, of voortvloeiend uit enige fysieke activiteit bij Gym Project, zelfs wanneer dit wordt veroorzaakt door nalatigheid of fout vanwege Gym Project, haar eigenaars, medewerkers, enige gerelateerde entiteit of enige andere bevoegde agent, met inbegrip van onafhankelijke medecontractanten. De Klant wordt bovendien gewezen op zijn of haar mogelijkheid om huidige overeenkomst te laten nalezen door een eigen advocaat.